Algemene Voorwaarden

Artikel 1     Definities

 1. Cascara Moments, handelsnaam van Bij Daan Events, gevestigd te Emmen, KvK-nummer 63942712, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als organisator.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan organisator tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens organisator waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door organisator in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Leveranciers zullen onder hun eigen voorwaarden werken, tenzij anders overeengekomen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3     Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Organisator kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4     Tarieven en betalingen   

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een offerte wordt op maat voor het betreffende project gemaakt. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten of meerwerk door wijzigingen in de overeenkomst, zullen achteraf worden gefactureerd. Klant is gehouden facturen van derden rechtstreeks te betalen aan de derde partij.
 3. Wanneer organisator een hele dag wordt geacht aanwezig te zijn, dient klant zorg te dragen voor gezonde maaltijden en drinken. Indien nodig kunnen partijen overeenkomen dat er overnachting(en) voor organisator worden geregeld.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Organisator is gerechtigd een aanbetaling te vergen, in fases te factureren en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Een datum is pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling, tenzij anders overeengekomen.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Organisator heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is, of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen. 
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van organisator op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5     Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan organisator.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisator zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart organisator voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6     Uitvoering van de overeenkomst

 1. Organisator voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan organisator geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van klant en verbonden bij de bruiloft of het evenement.

Artikel 7     Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Organisator stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 2. Organisator is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Organisator is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de overeenkomst B2B is gesloten; indien al is gestart met de uitvoering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met een percentage van 25% van het geoffreerde bedrag voor de gereserveerde data.
 4. Indien de opdracht wordt verzet naar een andere datum is organisator gerechtigd de kosten die gepaard gaan met de wijziging, waaronder inkomstenderving, door te berekenen aan de klant. Naast bovenstaande annuleringskosten worden tevens de (annulerings)kosten voor de locatie en overige derde partijen doorberekend aan de klant. Voor de annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van deze derde partijen.
 5. Voor de annuleringsvoorwaarden van een retreat of workation wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden.

Artikel 8     Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting niet onmogelijk maken, is organisator gerechtigd kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met deze verplaatsing.

Artikel 9     Evenementen

 1. Er kan tot op de dag van een event een toegangsticket worden aangeschaft, tenzij anders aangegeven of het event is uitverkocht.
 2. Het toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is klant zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Organisator kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.
 3. Organisator is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.
 4. Organisator is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen.
 5. Indien een toegangsbewijs geen toegang meer geeft tot het evenement na de start van het evenement, zal dit worden aangegeven tijdens de aankoop.
 6. Organisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een event. In geval de locatie of data door organisator wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een event op een later moment. Indien een event niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar organisator geen invloed op heeft, is organisator gerechtigd het event online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 7. Klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het event aan organisator worden doorgegeven.
 8. Klant is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Organisator is gerechtigd klanten die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.
 9. Klant is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement, tenzij anders overeengekomen. Klanten accepteren met hun komst naar het evenement dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 10. Het is klant verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.
 11. Klant is aansprakelijk voor iedere schade die zij aanbrengt aan het evenement.

Artikel 10   Levering 

 1. Als leveringsadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Organisator is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Indien klant de verhuurde of geleverde materialen voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst kan nemen, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11   Aansprakelijkheid schade

 1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Klant is gehouden een bruilofts- en/of reisverzekering af te sluiten en de polis aan organisator te overleggen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 7. Organisator is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien zij een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor het onderteken van offertes van derden en het tijdig betalen voor facturen van deze partijen.
 9. Organisator is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de uitvoering van de overeenkomst door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de uitvoering.
 10. In het geval dat organisator een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft, het bedrag dat door organisator aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 11. Klant vrijwaart organisator tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 12. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door organisator beschikbaar gesteld of dit materiaal verloren laat gaan, is klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.

Artikel 12   Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door organisator aan klant ter beschikking gestelde materialen berusten bij organisator. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het concept van organisator, tenzij anders overeengekomen.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt organisator een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 13   Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 14   Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan organisator. Er dient een redelijke termijn gegund te worden een passende oplossing te vinden.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15   Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin organisator is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Organisator en betrokken derden 12 maanden.

Aanvullende bepalingen retreats
Waar wordt gesproken van een retreat, wordt tevens bedoeld een worqation.

Artikel 16   Aanbod en inschrijvingen

 1. Inschrijvingen voor een retreat dienen tijdig voor vertrek te zijn voltooid, zoals vermeld op de website.
 2. Indien een minderjarige wil deelnemen aan een retreat, dient de minderjarige aan te tonen dat diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s) toestemming hebben verleend om een boeking te maken en organisator een match ziet.
 3. De duur van de retreat is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking. 
 4. De op de website getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een idee gegeven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de foto’s.
 5. Klant ontvangt na het voldoen van de aanbetaling per e-mail een boekingsbevestiging. Het volledige bedrag dient betaald te zijn voor vertrek. 

Artikel 17   Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw en vluchten of ander vervoer tot aan de accommodatie. 
 3. Er kan een toeslag worden berekend voor een eenpersoonskamer.
 4. Organisator heeft tot 6 weken voor vertrek het recht om de prijs van de retreat te verhogen met maximaal 8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die organisator dient te maken. Bij een verhoging van meer dan 8% is klant bevoegd de reis kosteloos te annuleren.
 5. Organisator verstuurt na aanmelding een factuur voor een aanbetaling van de retreat. Deze aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na aanmelding voldaan te zijn. Het overige deel van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 6 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. 
 6. Wanneer klant in gebreke is in tijdige betaling, volgt na een aanmaning een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 7. Indien een factuur niet tijd wordt voldaan, is klant over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 8. Organisator is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 18   Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Organisator zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart organisator voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 19   Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. In geval van annulering gelden de volgende annuleringskosten:
  – 3 maanden voor aanvang: 10% van de geoffreerde kosten.
  – Tussen 3 maanden en 6 weken voor aanvang: 50% van de geoffreerde kosten.
  – Binnen 6 weken voor aanvang: het gehele bedrag blijft opeisbaar, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 2. Klant heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek wordt gesloten.
 3. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. Organisator staat enkel in voor de kosten voor de organisatie. Organisator adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van vliegtickets wanneer de retreat officieel is bevestigd. Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor de vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
 4. Deelname aan een retreat kan enkel in overleg worden overgedragen.
 5. De inhoud van het aanbod tijdens de retreat wordt bepaald door de gegevens zoals deze door organisator bepaald zijn. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Organisator is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de retreat zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
 6. Na de inschrijfbevestiging kan een retreat worden geannuleerd, indien het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in het aanbod niet wordt behaald. Indien het aantal deelnemers voldoende is, ontvangt klant een bevestigingsmail om eventuele vluchten te boeken.
 7. Indien de retreat wordt geannuleerd door organisator heeft klant recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan organisator, maar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 20   Deelname activiteiten en retreats

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en eventuele annulering hiervan en overige reisbescheiden en documenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.
 2. Deelname aan een retreat en/of activiteiten is op eigen risico. Organisator, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen veiligheid van de klant zo optimaal mogelijk beschermen. Klant blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten is klant zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of of ongevallen ontstaan. Klant draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.
 3. Klant is gehouden de aanwijzingen en instructies van organisator, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen.
 4. Klant wordt geacht zich tijdens de retreat en activiteiten netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de retreat of activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat klant vrij af te zien van het volgen van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Klant dient zich te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.
 7. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van organisator en betrokken partijen.

Artikel 21   Aansprakelijkheid schade

 1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de klant. Deelname aan de retreat of activiteit is op eigen risico.
 2. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer klant de instructies niet heeft opgevolgd.
 4. Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de retreat.
 5. Organisator is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere klanten.
 6. Organisator is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de retreat door overmachtssituaties.
 7. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot een reisverzekering.
 8. De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij klant. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat klant niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kunt nemen, heeft klant geen aanspraak op restitutie van de reissom.
 9. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een retreat.
 10. In het geval dat organisator een schadevergoeding verschuldigd is zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de reissom.